Thông tin Pháp lý

Thông qua việc truy cập trang web này, quý vị thể hiện sự hiểu rõ và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau liên quan đến trang web này cùng tất cả các tài liệu chứa trong trang web.

Đối với các khách hàng của FxPro UK Ltd, Công ty bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo đến quý vị. Quý vị có trách nhiệm thường xuyên xem lại các Điều khoản và Điều kiện này. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận những thay đổi đó.

Quyền Sở hữu Website

Công ty sở hữu và chịu trách nhiệm bảo trì trang web này. Việc tải về hoặc sao chép theo cách này hay cách khác từ trang web này sẽ không chuyển quyền sở hữu bất kỳ phần mềm hay tài liệu nào trên trang web cho quý vị. Mọi nội dung mà quý vị truyền tải đến website sẽ trở thành tài sản của Công ty, có thể được sử dụng bởi Công ty cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thêm vào đó còn có thể được công bố nếu thấy phù hợp bởi Công ty, bao gồm cả thông báo cho bất kỳ cơ quan pháp luật hoặc quản lý nào mà Công ty phải tuân thủ. Công ty bảo lưu mọi quyền liên quan đến sở hữu bản quyền và thương hiệu của mọi tài liệu có trên website, và sẽ thực thi các quyền đó đến tất cả các giới hạn cho phép bởi pháp luật.

Truy cập

Website này cùng các thông tin, công cụ và tài liệu chứa trên website không có mục đích hướng đến, hoặc có ý định được phân phối đến hay sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hay thực thể nào là công dân, cư dân hay có địa chỉ tại bất kỳ khu vực thẩm quyền nào mà việc phân phối, đăng tải, cung cấp hoặc sử dụng đó là trái pháp luật hay quy định, hay sẽ buộc Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty phải tuân thủ các yêu cầu về đăng ký hoặc giấy phép trong khu vực thẩm quyền đó.

Thoả thuận Miễn trừ Đảm bảo và Giới hạn Trách nhiệm

Thông tin trên website này được cung cấp theo thể “Nguyên hiện trạng”. Công ty không đảm bảo tính chính xác của các tài liệu được cung cấp trong đây, dù là rõ ràng hay ngầm định, cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, cũng như thẳng thắn bác bỏ mọi sự bảo đảm về khả năng tiêu thụ và phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất hay thiệt hại có thể xảy ra do một bên thứ ba chặn được bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho quý vị qua website này. Mặc dù thông tin cung cấp cho quý vị trên trang web này được lấy hoặc tổng hợp từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, Công ty không thể và cũng không đảm bảo tính chính xác, đúng đắn, kịp thời hay đầy đủ của mọi thông tin hay dữ liệu được cung cấp cho quý vị cho bất kỳ một mục đích cụ thể nào. Cả Công ty cùng các chi nhánh, giám đốc, quản lý hoặc nhân viên của Công ty, cũng như bất kỳ nhà cung cấp thuộc bên thứ ba nào cũng đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ mặt nào cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà quý vị phải hứng chịu trong trường hợp xảy ra hỏng hóc hoặc gián đoạn trên website, hoặc do hậu quả của hành động hay sự bỏ sót của bất kỳ bên nào liên quan đến việc xây dựng website hoặc dữ liệu chứa trong đó được cung cấp đến quý vị, hoặc từ bất kỳ nguyên do nào khác có liên quan đến khả năng truy cập hay không thể truy cập, hay sử dụng website cũng như các tài liệu này của quý vị, dù cho tình huống dẫn đến nguyên nhân đó có thể nằm trong sự kiểm soát của Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp phần mềm hoặc hỗ trợ dịch vụ nào hay không.

Trong bất kỳ trường hợp nào Công ty cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất có tính hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hay cảnh cáo phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website này cũng như mọi phần chứa trong đó, bất kể đến việc Công ty đã được thông báo về nguy cơ tổn thất đó có thể xảy ra hay chưa và bất kể đến hình thức tố tụng, dù là trong Hợp đồng, Sai lầm Cá nhân (bao gồm trường hợp sơ suất), Trách nhiệm Khách quan hay khác.

Các thông tin chứa trên website này chỉ có mục đích cung cấp thông tin. Vì vậy đây không thể được coi là một lời đề nghị hay mời chào đến bất kỳ một người nào trong bất kỳ khu vực thẩm quyền nào mà việc đề nghị hay mời chào đó là không được phép, hay đến bất kỳ người nào mà việc đề nghị hay mời chào là trái pháp luật, hay được coi là một đề xuất để mua, bán hoặc thỏa thuận theo cách này hay cách khác về một khoản đầu tư cụ thể nào đó. Quý vị được đặc biệt khuyến nghị tìm kiếm sự tư vấn về đầu tư độc lập, tài chính, pháp lý và thuế trước khi bắt đầu với bất kỳ một khoản đầu tư nào. Không có một nội dung nào trong website này nên được đọc hay hiểu là cấu thành lời khuyến nghị đầu tư từ phía Công ty, hoặc bất kỳ một chi nhánh, giám đốc, quản lý hay nhân viên nào của Công ty.

Bản chất của đầu tư vào các Công cụ Tài chính đồng nghĩa với việc không phải Công cụ Tài chính nào cũng là thích hợp với tất cả mọi người trừ khi họ:

  • có hiểu biết về các vấn đề đầu tư,
  • có thể chịu rủi ro kinh tế phát sinh từ khoản đầu tư,
  • hiểu các rủi ro có liên quan,
  • tin rằng khoản đầu tư đó là thích hợp cho mục tiêu đầu tư và nhu cầu đầu tư cụ thể của họ, và
  • không cần đến tính thanh khoản của khoản đầu tư

Trong trường hợp một nhà đầu tư không chuyên muốn đầu tư vào các Công cụ Tài chính, các nhà đầu tư đó nên chỉ dành một phần trong tổng số tiền mà họ muốn đầu tư dài hạn để đầu tư.

Các nhà đầu tư cũng được khuyên nên tìm kiếm sự tư vấn từ một chuyên gia tư vấn đầu tư trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào vào Công cụ Tài chính.

Các Website Liên kết

Trang web này cũng chứa liên kết đến các Website được quản lý hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba. Công ty chưa đánh giá, và do đó muốn thông báo miễn trừ trách nhiệm cho mọi thông tin hay tài liệu đăng tải trên bất kỳ website nào có liên kết với website này. Thông qua việc tạo một liên kết đến một Website thuộc bên thứ ba, Công ty không bảo lãnh hay ủng hộ bất kỳ một sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp trên Website đó.

Bảo mật

Nếu quý vị giao tiếp với Công ty qua e-mail, quý vị nên lưu ý rằng tính bảo mật của Internet e-mail không phải là chắc chắn. Qua việc gửi các e-mail không được mã hóa có nội dung nhạy cảm hoặc bí mật, quý vị chấp nhận nguy cơ về sự không chắc chắn và có thể là không bảo đảm bí mật qua Internet đó. Internet không an toàn 100% và một ai đó có thể chặn và đọc các chi tiết của quý vị.

Riêng tư

Mọi thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi sẽ được coi là bí mật và chỉ được chia sẻ trong nội bộ Công ty, các chi nhánh và đối tác kinh doanh và sẽ không được thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trong các thủ tục pháp lý hoặc quản lý. Hệ thống theo dõi của website có thể sẽ thu thập dữ liệu về các trang web mà quý vị đã truy cập, cách thức quý vị tìm đến website này, tần suất ghé thăm, v.v. và v.v… Các thông tin chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để cải thiện nội dung website và có thể được sử dụng bởi chúng tôi để liên hệ với quý vị, thông qua các kênh phù hợp, và để cung cấp cho quý vị mọi thông tin mà chúng tôi tin rằng có thể sẽ hữu ích cho quý vị.

Pháp luật Hiện hành và Khu vực Thẩm quyền

Đối với các khách hàng của FxPro UK Ltd, thông qua việc truy cập website này, quý vị đồng ý rằng luật pháp của Vương quốc Anh, Anh và xứ Wales, không xét đến nguyên tắc Xung đột Pháp luật trong đó, sẽ áp dụng cho mọi vấn đề liên quan đến việc sử dụng website này. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quý vị đồng ý với thẩm quyền duy nhất của Vương quốc Anh, Anh và xứ Wales. Trong trường hợp một phần bất kỳ của Điều khoản và Điều kiện được cho là không thể thi hành được, các phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sẽ không bị ảnh hưởng và mục Điều khoản và Điều kiện không thể thi hành sẽ được thay thế bởi một mục Điều khoản và Điều kiện có thể thi hành có ý định gần sát nhất với đề mục Điều khoản và Điều kiện không thể thi hành đó. Thỏa thuận này không thay thế hoặc sửa đổi theo cách này hay cách khác bất kỳ thỏa thuận nào khác mà quý vị đã có với Công ty.

Chào mừng đến Trò chuyện trực tuyến FxProTôi có thể giúp bạn thế nào?