Chính sách Riêng tư

Chính sách Riêng tư này mô tả cách thức FxPro (‘Công ty’) thu thập và sử dụng thông tin thông qua website http://fxpro-supertrader.com/ của họ, cũng như các website liên quan được đăng ký và vận hành bởi Công ty ví dụ như FxPro Direct ( direct.fxpro.com ).

Cam kết

FxPro tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người sử dụng truy cập (các) website của họ; vì vậy, Công ty cam kết sẽ bảo vệ mọi khách hàng hiện tại và tiềm năng, người gửi đơn và khách ghé thăm.

Ứng dụng

Để mở một tài khoản với FxPro, trước hết quý vị phải hoàn thiện và gửi một mẫu đăng ký đính kèm các tài liệu được yêu cầu. Thông qua việc hoàn thiện biểu mẫu đăng ký, quý vị được yêu cầu công bố các thông tin cá nhân để Công ty có thể đánh giá đơn đăng ký của quý vị và tuân thủ các quy tắc và quy định có liên quan.

Thông tin này cũng sẽ được sử dụng bởi Công ty để thông báo với quý vị về dịch vụ của chúng tôi.

Bí mật Thông tin và Việc Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng

FxPro được đăng ký với Văn phòng Ủy viên Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân thuộc Cộng hòa Síp; bởi vậy, dữ liệu cá nhân của tất cả các khách hàng đều được lưu trữ bởi FxPro theo Đạo luật Xử lý Dữ liệu Cá nhân (Bảo vệ Cá nhân) 2001, đạo luật sửa đổi của luật này (Đạo luật Số 37(I)/2003) và Quy tắc Truyền thông Điện tử.

    

FxPro sẽ không công bố đến một bên thứ ba bất kỳ thông tin bí mật nào của các khách hàng của họ trừ khi được yêu cầu làm vậy bởi một cơ quan quản lý của một khu vực thẩm quyền áp dụng; việc công bố này sẽ xảy ra trên nguyên tắc ‘cần biết’ trừ khi có chỉ dẫn khác từ cơ quan quản lý. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ thông báo đầy đủ cho bên thứ ba về bản chất bí mật của thông tin.

Các khách hàng chấp thuận và đồng ý rằng FxPro có thể, đôi lúc, sử dụng dịch vụ của các công ty dưới dạng hợp đồng vì mục đích thống kê nhằm cải thiện hoạt động tiếp thị của Công ty; qua đó, một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể được công bố theo đúng nguyên tắc gộp chung và khuyết danh.

Đại lý

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của một công ty xử lý thẻ cho việc nộp tiền vào và rút tiền ra khỏi tài khoản giao dịch FxPro của quý vị; Công ty này không giữ lại, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin xác định danh tính cá nhân nào vì bất kỳ mục đích nào khác.

Riêng tư

Hệ thống theo dõi được sử dụng trên (các) website của Công ty có thể thu thập dữ liệu về các trang web mà quý vị đã truy cập, cách thức quý vị tìm ra website này, tần suất truy cập, v.v…; thông tin này được thu thập nhằm cải thiện nội dung của (các) website của Công ty và cũng có thể được sử dụng bởi FxPro để liên hệ với quý vị thông qua một kênh phù hợp, và cung cấp cho quý vị mọi thông tin mà Công ty tin là sẽ hữu ích cho quý vị.

Lựa chọn/Từ chối

Trong trường hợp quý vị không còn muốn nhận bất kỳ thư từ giao tiếp gì từ phía Công ty, quý vị có thể từ chối nhận thư bằng cách làm theo các chỉ dẫn liên quan được chứa trong mỗi thư từ giao tiếp gửi bởi FxPro.

Quý vị sẽ được thông báo nếu thông tin cá nhân của quý vị được thu thập bởi một bên thứ ba không phải là đại lý/nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, để quý vị có thể đưa ra một lựa chọn với đầy đủ thông tin về việc quý vị có muốn chia sẻ thông tin của mình với bên đó hay không.

Cookie

Một cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng vì mục đích duy trì nhật ký. FxPro có sử dụng cookie trên (các) website của chúng tôi. Công ty không liên kết thông tin lưu trữ trong cookie đến bất kỳ thông tin xác định danh tính nào mà quý vị gửi đi.

FxPro sử dụng cả cookie ID phiên và cookie vĩnh viễn. Một cookie ID phiên sẽ không hết hạn khi quý vị đóng trình duyệt. Một cookie vĩnh viễn sẽ tồn tại trên ổ cứng của quý vị trong một thời gian dài. Quý vị có thể xóa cookie vĩnh viễn bằng cách làm theo các chỉ dẫn được cung cấp trong tập tin ‘Trợ giúp’ của trình duyệt Internet của quý vị.

FxPro đặt cookie vĩnh viễn vì mục đích thống kê. Các cookie vĩnh viễn cũng cho phép Công ty có thể theo dõi và định vị vị trí cũng như mối quan tâm của những người dùng truy cập (các) website của FxPro và tăng cường trải nghiệm của những dịch vụ được cung cấp.

Nếu quý vị từ chối cookie, quý vị vẫn có thể sử dụng (các) website FxPro, nhưng sẽ không thể sử dụng FxPro Direct để nộp đơn đăng ký của mình.

Một số đối tác kinh doanh của FxPro sử dụng cookie trên (các) website của Công ty; FxPro không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.

Bảo mật và Bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị

Thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp khi đăng ký làm người sử dụng của (các) website hoặc của dịch vụ được gọi chung là ‘Thông tin Đăng ký’. ‘Thông tin Đăng ký’ được bảo vệ bằng nhiều cách. Quý vị có thể truy cập ‘Thông tin Đăng ký’ của mình thông qua một mật khẩu mà quý vị đã đặt. Mật khẩu này được mã hóa và chỉ quý vị mới biết. Quý vị không nên thông báo mật khẩu của mình cho bất cứ ai. ‘Thông tin Đăng ký’ sẽ được lưu trữ an toàn trên một máy chủ bảo mật và chỉ nhân viên có phận sự mới có thể truy cập qua mật khẩu. Công ty sẽ mã hóa mọi thông tin cá nhân khi chúng được chuyển đến FxPro và sẽ nỗ lực hết mức cần thiết để ngăn chặn các bên không có phận sự khỏi việc xem các thông tin này.

Các thông tin cá nhân không phải là ‘Thông tin Đăng ký’ được cung cấp đến FxPro cũng sẽ được lưu trên các máy chủ bảo mật và cũng chỉ được truy cập bởi các nhân viên có phận sự thông qua mật khẩu, thông tin này không thể được truy cập bởi quý vị, vậy nên quý vị sẽ không được cung cấp mật khẩu để sửa đổi những thông tin này.

Việc Truy cập Thông tin Xác định Danh tính Cá nhân

Nếu thông tin xác định danh tính cá nhân của quý vị đã thay đổi, quý vị cần phải thông báo cho chúng tôi về việc này; quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi ( support@fxpro.com ) hoặc gọi chúng tôi +44 (0) 203 151 5550.

Thoả thuận Miễn trừ Trách nhiệm Pháp lý

FxPro bảo lưu quyền công bố thông tin xác định danh tính cá nhân của quý vị khi được yêu cầu bởi luật và quy định và khi Công ty tin rằng việc công bố là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và/hoặc để tuân thủ với một quy trình pháp luật, lệnh của tòa án, hoặc quy trình pháp luật được thi hành. FxPro sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng sai mục đích hoặc thất lạc thông tin cá nhân từ các cookie trên (các) website của Công ty mà FxPro không có quyền truy cập hay kiểm soát. FxPro sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái pháp luật hoặc trái phép thông tin cá nhân của quý vị do sử dụng sai hoặc thất lạc mật khẩu của quý vị, dù là cẩu thả hay ác ý.

Thay đổi trong Thông báo Riêng tư

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách riêng tư của mình, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó lên thông báo riêng tư này, trang web, và các nơi khác mà chúng tôi cho là phù hợp để quý vị có thể biết được những thông tin chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng những thông tin đó, và trong tình huống nào, nếu có, chúng tôi sẽ công bố chúng.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi thông báo riêng tư này vào bất cứ lúc nào, vậy nên quý vị nên thường xuyên xem lại nội dung này. Nếu chúng tôi có đưa ra những sửa đổi lớn về chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị ở đây, qua email, hoặc qua một bản tin trên trang chủ của mình.

Thắc mắc

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về ‘Chính sách Riêng tư’, hãy gửi e-mail cho chúng tôi ( support@fxpro.com ) hoặc gọi chúng tôi +44 (0) 203 151 5550.

Chào mừng đến Trò chuyện trực tuyến FxProTôi có thể giúp bạn thế nào?